PERSONDATAOPLYSNINGER

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.   Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Skovslottet er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Du er altid meget velkommen til at rette henvendelse til os!

Trine Dalberg Jørgensen
Vordingborgvej 158 B, 4681 Herfølge
CVR-nr.: 41376759
Telefon: 42428131
Mail: info@skovslottet.nu

2.   Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

  • At du kan tilmelde, deltage og betale for Skovslottes aktiviteter  
  • At kunne tilbyde dig relevant information vedr. dine bookinger og aftaler hos Skovslottes (ex. ændringer, aflysninger mv.)
  • Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med ansvarsfraskrivelseserklæringer
  • Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af: Vi behandler de oplysning som du selv opgiver, for at Skovslottet kan tilbyde sine services.
  • Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
    Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, forsikringshensyn og økonomiske og finansielle hensyn
3.   Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige oplysninger: navn, telefonnummer, adresse, bookinger, e-mail, fødselsdato

4.   Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader ikke dine personoplysninger

5.   Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi vil overføre ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

6.   Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi behandler udelukkende oplysninger om dig, som du selv opgiver

7.   Opbevaring af dine personoplysninger

Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hjemmel, formål samt øvrige juridiske og regulatoriske hensyn, der har betydning for opbevaring af dine personoplysninger når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

8.   Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9.   Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10.  Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.